Zásady ochrany osobních údajů

Společnými správci osobních údajů jsou Pro euro v srdci Evropy, z.s. se sídlem Na Spojce 511/9, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 07906234, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, s.z. L 71572 (dále jen „Pro euro“) a Pulse of Europe, z.s., se sídlem Dominova 2469/3, Stodůlky, 158 00 Praha 5, IČ: 06376924, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, s.z. L 68982 (dále jen „Pulse of Europe“), zpracovatelem osobních údajů je Pro euro. Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby Pro euro a Pulse of Europe zpracovávaly vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Společní správci se dále dohodli, že za plnění povinností odpovídajících právu subjektů osobních údajů na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost a vznesení námitky v plném rozsahu odpovídá Pro euro. Pro euro také plně odpovídá za plnění informačních povinností, oznamovací a ohlašovací povinnosti a vedení, revizi a aktualizaci záznamů o zpracování osobních údajů.

Rozsah zpracování vašich osobních údajů

Společní správci budou vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v kterém jste je poskytli při podepsání podpisové akce na webu či při papírovém sběru podpisů Pro euro a Pulse of Europe a při registraci k newsletteru.

Společní správci zpracovávají následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, povolání, datum narození a adresa bydliště a IP adresa.

Účel zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá za účelem následné komunikace mezi společnými správci a subjektem osobních údajů. Předmětem komunikace budou především avšak nejen informace o činnostech Pro euro a Pulse of Europe a o další informace související např. s evropskou integrací a přijetím eura. Osobní údaje mohou být také zpracovávány pro marketingové účely Pro euro.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je váš souhlas s těmito podmínkami. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 (dále jako „GDPR“).

Doba zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány do odvolání souhlasu či do ukončení činnosti společných správců.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Váš udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat a to pomocí e-mailové žádosti zaslané na adresu webmaster@proeuro.cz.

V případě newsletteru lze odvolání souhlasu rovněž učinit pomocí odhlašovacího odkazu, který je součástí každého zaslaného newsletteru.

Osoby s přístupem k vašim osobním údajům

K vašim osobním údajům mají přístup členové správních rad Pro euro a Pulse of Europe, které jsou sestaveny předsedy zapsaných spolků.

Kontaktní údaje správce

Správce osobních údajů můžete kontaktovat pomocí e-mailu na adrese info@proeuro.cz.

Vaše práva související s ochranou osobních údajů

Máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmaz a další práva podle GDPR.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Námitku je nutné podat na adrese webmaster@proeuro.cz.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností společných správců osobních údajů plynoucích z GDPR. Dozorovým úřadem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7, www.uoou.cz.

 

Tyto podmínky jsou platné od 21.2.2019.